Privacyverklaring voor zorgprofessionals

Inleiding
AbbVie B.V [privacyoffice@abbvie.com; Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp; 088 322 2843] is een Nederlandse biofarmaceutische onderneming die farmaceutische producten ontwikkelt en op de markt brengt en patiëntgerichte oplossingen biedt. AbbVie maakt deel uit van een mondiaal concern dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van toonaangevende behandelingen en innovaties over de hele wereld. Bij AbbVie betrachten wij grote zorg bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend die informatie die nodig is om onderstaande doelen te bereiken. AbbVie is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u en waarom?
Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen uit een verscheidenheid aan bronnen, daaronder begrepen rechtstreeks van u, bijvoorbeeld in uw cv's of andere documenten of formulieren die u aan AbbVie verstrekt, en indirect, bijvoorbeeld van de organisatie waarvoor u werkzaam bent, uit openbaar beschikbare bronnen, online, andere databanken en websites voor deelname aan door AbbVie gesponsorde of gesteunde initiatieven, zoals door AbbVie gesponsorde klinische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, of in enige andere context.

AbbVie kan persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in sommige of alle van de volgende categorieën:

 • personalia, zoals uw naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens;
 • beroepsgegevens, zoals de plaats waar u uw praktijk uitoefent, uw functie, het gebied binnen de zorg waarin u actief bent, uw beroepskwalificaties en wetenschappelijke activiteiten (zoals eerdere ervaring met klinisch onderzoek, en deelname aan vroegere of thans lopende onderzoeken met AbbVie en andere ondernemingen), publicatie van academische of wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, en lidmaatschap van verenigingen en raden;
 • financiële gegevens, zoals betalingsgerelateerde informatie, daaronder begrepen uw fiscaal nummer; en
 • gegevens inzake contacten met ons, zoals het soort bijeenkomsten dat wij hebben gehad, onderwerpen die aan de orde zijn geweest, uw kennis van en vragen die u hebt gehad over onze activiteiten en producten, het soort materiaal dat wij aan u hebben getoond, en alle feedback die u hebt gegeven, alsmede uw meningen en voorschrijfpraktijk, uw praktijk voor wat betreft uw patiënten en diagnoses, en soortgelijke informatie.

Uw persoonsgegevens worden door AbbVie verwerkt in onze klantenbestanden voor de volgende doeleinden:

 • het beheren van onze relatie met u, daaronder begrepen het plannen, organiseren en evalueren van samenwerking met u, en het opnemen van contact met u;
 • het mede ervoor zorgen dat wij u informatie verstrekken die van belang is gezien uw deskundigheid, interesses en voorkeuren;
 • het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving (bijvoorbeeld in verband met geneesmiddelenbewaking).

De rechtsgrond voor deze verwerking wordt gevormd door ons rechtmatige belang bij het in stand houden en optimaliseren van een relatie of samenwerking met u, nakoming van een overeenkomst met of met betrekking tot u, nakoming van een wettelijke verplichting en, voor zover van toepassing, uw toestemming. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens aan AbbVie te verstrekken. Voor het in stand houden van onze relatie met u moet AbbVie echter uw persoonsgegevens verwerken.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
AbbVie kan uw persoonsgegevens van tijd tot tijd met anderen uitwisselen in verband met de in deze verklaring beschreven doeleinden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan:

 • AbbVie Inc., als onze moedermaatschappij, als verwerkingsverantwoordelijke, en andere gelieerde ondernemingen binnen het AbbVie-concern (bijvoorbeeld in geval van gezamenlijke regionale of mondiale databanken) en ondernemingen met wie wij een samenwerkingsverband aangaan in verband met (voorgenomen) projecten van AbbVie, zoals gezamenlijke onderzoeksinitatieven;
 • derde ondernemingen die goederen of diensten aan AbbVie leveren, zoals juridisch adviseurs, accountants en IT-dienstverleners. Afhankelijk van het soort diensten kunnen die derden optreden namens AbbVie als dienstverlener dan wel zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke;
 • andere derden op grond van een rechterlijk bevel, ter bescherming van de belangen van AbbVie, of voor zover dat anderszins is vereist op grond van de wet of een gerechtelijk bevel; en
 • (potentiële) kopers van bedrijfsonderdelen van AbbVie in geval van een verkoop, fusie of overname.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens zoals hiervoor is beschreven kan gepaard gaan met doorgifte daarvan naar landen, met inbegrip van landen buiten de EU/EER, waar wellicht geen gelijkwaardige of even veilige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy geldt als die in het land waar u gevestigd bent. Om ervoor te zorgen dat een passend beschermingsniveau wordt geboden, heeft AbbVie de AbbVie Inter-affiliate Data Transfer Agreement afgesloten met AbbVie Inc. en de aan haar gelieerde ondernemingen, waarin de Europese modelovereenkomst voor gegevensdoorgifte aan verwerkingsverantwoordelijken is opgenomen, die geldt voor alle gegevensdoorgiften tussen aan AbbVie gelieerde ondernemingen over de hele wereld om te zorgen voor een passend beschermingsniveau voor alle doorgegeven gegevens. Een kopie van deze overeenkomst wordt u toegezonden op uw verzoek per e-mail aan privacyoffice@abbvie.com.

Indien AbbVie dienstverleners inschakelt die toegang hebben tot persoonsgegevens, vereist zij van die dienstverleners dat zij uw gegevens beschermen en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze verklaring gegevensbescherming, en voor geen enkel ander doel. Alle doorgiften van persoonsgegevens aan derden buiten de EU vinden plaats in overeenstemming met de beperkingen voor internationale gegevensdoorgifte die gelden op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, daaronder, waar van toepassing, begrepen het gebruik van Europese modelovereenkomsten voor gegevensdoorgifte aan verwerkers.

Beveiliging en bewaring van uw persoonsgegevens
AbbVie treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Indien AbbVie een externe dienstverlener inschakelt, wordt die dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en dient deze passende maatregelen te hanteren ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. AbbVie bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend voor zo lang als wij een relatie met u houden, tenzij een langere bewaartermijn is voorgeschreven of toegestaan op grond van het recht.

Uw rechten
U kunt contact opnemen met AbbVie om toegang te verzoeken tot uw persoonsgegevens en om ons te verzoeken onjuiste gegevens te rectificeren en onvolledige gegevens te vervolledigen. In overeenstemming met de voorwaarden en vereisten op grond van het toepasselijk recht kunt u bezwaar maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens en ons verzoeken persoonsgegevens over u te wissen, de verwerking van die gegevens te beperken, en uw persoonsgegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor bepaalde vormen van verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens kunt u die toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Een dergelijke intrekking laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken. Om uw toestemming in te trekken kunt u contact met ons opnemen zoals hierna vermeld.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de Europese Functionaris Gegevensbescherming van AbbVie en/of uw privacyvraag voorleggen via abbvie.com/contactus.html onder “Privacyvraag” of per post naar Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Duitsland (t.a.v.: EU DPO). Indien AbbVie niet in staat is de gevraagde gegevens te verstrekken of aan uw verzoek te voldoen zullen wij die beslissing motiveren. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit gegevensbescherming.

Indien u ook toestemming hebt gegeven voor direct marketing maar niet langer direct marketing wilt ontvangen per e-mail, SMS/MMS, fax en telefoon, dient u eveneens uw toestemming in te trekken zoals uiteengezet in het bericht dat u hebt ontvangen of door contact op te nemen met ons via privacyoffice@abbvie.com.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van AbbVie verwijzen wij naar onze algemene online privacyverklaring op www.abbvie.nl/privacy/home.html.